Obsah

Stránka

Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na akci s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín“.

22. 2. 2018 Zobrazit více

Energetické úspory bytového domu č.p. 533 v Rapotíně

Hlavním cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti budovy č.p. 533 v Rapotíně ze stávající třídy F na energetickou třídu C

„Energetické úspory bytového domu č.p.533 v Rapotíně“

Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004445

Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl: 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Kolová výzva č.37 – energetické úspory v bytových domech II

Hlavním cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti budovy č.p. 533 v Rapotíně ze stávající třídy F na energetickou třídu C. Snížení spotřeby energie by mělo dosáhnout 65,5%. Cílem projektu je provést energetickým specialistou navržená opatření a dosáhnout tímto energetické úspory a zlepšení tepelně technických parametrů bytového domu s jedním vchodem a s celkem 27 malometrážními byty o třech nadzemních podlažích a suterénu. Cílem je kompletní zateplení obálky budovy s navýšením tepelné izolace, výměna původních oken, balkónových dveří a vstupních dveří.

Bytový dům č.p.533 je posledním domem na panelovém sídlišti v Rapotíně, který je v devastovaném stavu, v současné době je neobydlený. Po realizaci tohoto projektu a celkové rekonstrukci vnitřních prostor bude tento dům vhodný pro nové nájemníky.

Realizace projektu bude probíhat v měsících 10/2017 – 8/2018.

Financování projektu:

Druh dotace /zdroje spolufinancování

Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

Dotace ze strukturálního fondu ERDF

1 689 447,30

30

Národní veřejné zdroje

 

 

z toho: dotace ze státního rozpočtu

84 472,37

1,5

z toho: dotace z obce

3 857 571,34

68,5

Celkové způsobilé výdaje

5 631 491,00

100

 

Projekt „Energetické úspory bytového domu č.p.533 v Rapotíně“ je spolufinancován Evropskou unií.

logo


29. 9. 2017 Zobrazit méně

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Rapotín

Nákup dopravního automobilu pro JSDH RapotínNákup dopravního automobilu pro JSDH Rapotín z dotací v celkové výši 550 000Kč.

21. 3. 2017 Zobrazit více

Vestavba výtahů do bytových domů č.p.536 a 537 v Rapotíně

Vestavba výtahů do bytových domů č.p.536 a 537 v RapotíněJedná se o výstavbu výtahů v panelových domech č. p. 536 a 537 na sídlišti v Rapotíně.

20. 7. 2016 Zobrazit více

Mramorový kříž na ulici Jesenické v Rapotíně

Mramorový kříž na ulici Jesenické v RapotíněObec Rapotín získala v roce 2016 dotaci  ve výši 31 740,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z programu památkové péče v Olomouckém kraje z dotačního titulu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ na obnovu mramorového kříže na ul. Jesenické v Rapotíně.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase v Rapotíně

Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase v RapotíněV červnu 2015 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogram cestování dostupné všem na akci s názvem „Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase v Rapotíně“.

30. 11. 2015 Zobrazit více

Revitalizace náměstí Svobody - chodníky a autobusové zastávky

Revitalizace náměstí Svobody - chodníky a autobusové zastávkyV rámci žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nám byl v dubnu 2015 schválen příspěvek na naši akci „Revitalizace náměstí Svobody – chodníky a autobusové zastávky“.

4. 8. 2015 Zobrazit více

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců U Losinky v Rapotíně

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců U Losinky v RapotíněNa začátku roku 2015 podávala obec Rapotín žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 na výstavbu nového společného pásu pro provoz cyklistů a chodců U Losinky.

1. 7. 2015 Zobrazit více

Nový obecní úřad v Rapotíně

Nový obecní úřad v RapotíněArchitektonická studie nového Obecního úřadu Rapotín vznikla v roce 2011 a  projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby byla dokončena na konci roku 2012. Samotné práce byly započaty v druhé polovině roku 2013. Stavba byla zhotovitelem předána k užívání na konci roku 2014. Náklady na výstavbu včetně zpevněných ploch dosáhly částky 26 353 330 Kč včetně DPH, která byla financována pouze z obecního rozpočtu.

20. 5. 2015 Zobrazit více

Optimalizace ICT v obci Rapotín

Optimalizace ICT v obci RapotínKoncem roku 2014 byla Obci Rapotín přislíbena dotace z Integrovaného operačního programu, z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě na akci s názvem „Optimalizace ICT v obci Rapotín“ (CZ.1.06/2.1.00/22.09531). V rámci této akce dojde k nakoupení dvou multifunkčních zařízení – kopírka, tiskárna, skener, dvou serverů, softwarů pro servery, switchů, disku pro zálohu, záložního zdroje, elektrocentrály, zálohy dat a elektronických agend pro Obecní úřad Rapotín.

30. 4. 2015 Zobrazit více

Stránka