Rapotín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Rapotín
Obec Rapotín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Šumperská 775
78814 Rapotín
Blanka Csölleová - finanční referent (rozpočtář): 588 884 401
Darina Franková - referent rozvoje: 588 884 406
Denisa Baženovová - personalista, mzdová účetní, archivace: 588 884 403
Ing. Blanka Jiroušková - finanční referent (dotace): 588 884 410
Ing. Bohumil Pochop - investiční referent: 588 884 405
Ing. Markéta Biková - informační centrum: 583 212 211
Ing. Markéta Csölleová - místostarostka obce: 588 884 412
Jitka Hlošková - hlavní účetní: 588 884 409
Lenka Buňková - účetní bytového hospodářství, pokladna: 588 884 402
Lenka Drechslerová, DiS - knihovna: 583 212 531
Mgr. Bohuslav Hudec - starosta obce: 588 884 414
Mgr. Lenka Zindulková - referent životního prostředí: 588 884 411
Martina Šeflová - asistentka starosty, CzechPOINT, ověřování podpisů: 588 884 413
Fax: 588 884 408
E-mail: kancelar.starosty@rapotin.cz
WWW: www.rapotin.cz/
ID Datové schránky: nk3bjc2
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Šumperská 775
  78814 Rapotín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Šumperská 775
  78814 Rapotín
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  úterý8:00 – 11:3012:30 – 15:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:3012:30 – 15:00
  pátekdle domluvy
  sobotazavřeno
  nedělezavřeno
 • 4.4 Telefonní čísla

  Blanka Csölleová - finanční referent (rozpočtář): 588 884 401
  Darina Franková - referent rozvoje: 588 884 406
  Denisa Baženovová - personalista, mzdová účetní, archivace: 588 884 403
  Ing. Blanka Jiroušková - finanční referent (dotace): 588 884 410
  Ing. Bohumil Pochop - investiční referent: 588 884 405
  Ing. Markéta Biková - informační centrum: 583 212 211
  Ing. Markéta Csölleová - místostarostka obce: 588 884 412
  Jitka Hlošková - hlavní účetní: 588 884 409
  Lenka Buňková - účetní bytového hospodářství, pokladna: 588 884 402
  Lenka Drechslerová, DiS - knihovna: 583 212 531
  Mgr. Bohuslav Hudec - starosta obce: 588 884 414
  Mgr. Lenka Zindulková - referent životního prostředí: 588 884 411
  Martina Šeflová - asistentka starosty, CzechPOINT, ověřování podpisů: 588 884 413
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: nk3bjc2
KB Šumperk: 21521841/0100 (Komerční banka, a.s.)
00635901
DIČ: CZ00635901

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Rapotín
  Šumperská 775
  78814 Rapotín
 • e-mailem: kancelar.starosty@rapotin.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@rapotin.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 588 884 413
  588 884 414
  588 884 412
  588 884 411
  588 884 410
  588 884 409
  588 884 406
  588 884 405
  588 884 404
  588 884 403
  588 884 402
  588 884 401
  583 212 211
  583 212 531
Úřední hodiny
pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
úterý8:00 - 11:3012:30 - 15:00
středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 15:00
pátekdle dohody

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení 
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Rapotín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ

  INFORMACÍ DLE ZÁKONA

  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   

   

  Obec Rapotín na základě ustanovení § 5, odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává tento sazebník.

  Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) vztahujících se k působnosti Obce Rapotín, které nejsou přístupné, je obecní úřad oprávněn požadovat úhradu nákladů ve výši stanovené tímto sazebníkem. V sazebníku jsou uváděny sazby, které je obecní úřad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací v následující výši:

   

   

  1. Pořízení kopií a tisků

   

  • kopie se vztahuje na velikost originálu

   

  A4/1

  (jednostranně)

  černá

  2,- Kč

  barevná

  8,- Kč

  A4/2

  (oboustranně)

  černá

  4,- Kč

  barevná

  14,- Kč

  A3/1

  (jednostranně)

  černá

  5,- Kč

  barevná

  16,- Kč

  A3/2

  (oboustranně)

  černá

  7,- Kč

  barevná

  32,- Kč

   

   

  • tisk na tiskárně

   

  A4/1

  (jednostranně)

  černý

  2,- Kč

  barevný

  11,- Kč

  A4/2

  (oboustranně)

  černý

  4,- Kč

  barevný

  19,- Kč

  A3/1

  (jednostranně)

  černý

  5,- Kč

  barevný

  21,- Kč

  A3/2

  (oboustranně)

  černý

  7,- Kč

  barevný

  42,- Kč

   

  Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Obec Rapotín bude za pořízení u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

   

  1. Opatření technických nosičů

   

  1 ks CD

  7,- Kč

  1 ks DVD

  7,- Kč

  Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

   

  1. Odesílání informací žadateli a balné

   

  Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty, s. p.

  • listovní zásilky na dobírku/doporučené
  • balíkové zásilky na dobírku/doporučené
  • jiné

  Balné bude účtováno dle skutečných nákladů na desky, karton, balicí papír a podobně.

   

   

  1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

   

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání se stanoví sazba úhrady 220,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádaných informací. Jedná-li se o poskytnutí informace v čase kratším než ½ hodiny, snižuje se úhrada na 110,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

   

   

  1. Závěrečná ustanovení

   

  Při podání žádosti o poskytnutí informace může Obec Rapotín požadovat od žadatele zaplacení až do výše celkových odhadnutých nákladů.

  Platba se může uskutečnit následujícími způsoby:

  • V hotovosti na pokladně
  • Poštovní poukázkou na bankovní účet Obce Rapotín
  • Převodem na bankovní účet Obce Rapotín č. ú. 1905621359/0800

   

  Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných informací.

  Žadatel o informaci bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) předem seznámen s touto skutečností a přesnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle požadovaného rozsahu.

   

  Uvedené ceny jsou s DPH.

   

  Tento sazebník byl schválen na jednání rady obce Rapotín na zasedání konaném dne
  26. 02. 2019 pod bodem č. 4.1.2., Usnesení č. 04/2019 a je platný od 1. března 2019.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Rapotín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,71 kB
Staženo: 48×
Vloženo: 30. 1. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,68 kB
Staženo: 122×
Vloženo: 22. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

výroční zpráva informace 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,76 kB
Staženo: 210×
Vloženo: 1. 6. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva informace 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,15 kB
Staženo: 290×
Vloženo: 16. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,53 kB
Staženo: 610×
Vloženo: 21. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 362,88 kB
Staženo: 476×
Vloženo: 14. 2. 2019

ŽÁDOST o poskytnutí půjčky či dotace z FBOR

ŽÁdost o účasti na výběr řízení fbor (2).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 128 kB
Staženo: 1,232×
Vloženo: 30. 1. 2015

Žádost o povolení pokácení dřevin

žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 99,5 kB
Staženo: 1,069×
Vloženo: 22. 4. 2015

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu havárie vedení

dodatecne_komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,04 kB
Staženo: 1,526×
Vloženo: 26. 6. 2013

Žádost o povolení uzavírky

povoleni_uzavirky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,95 kB
Staženo: 1,077×
Vloženo: 26. 6. 2013

Žádost o povolení ukládání inženýrských sítí

žádost o povolení ukládání inženýrských sítí_edit_Innone.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 106 kB
Staženo: 1,211×
Vloženo: 21. 2. 2020

Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci

žádost o připojení pozemku na pozemní komunikaci_edit_Innone_Gov.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 106,5 kB
Staženo: 1,169×
Vloženo: 21. 2. 2020

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

žádost o zvláštní užívání místní komunikace_edit_Innone_GOV.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 107 kB
Staženo: 1,220×
Vloženo: 21. 2. 2020

Samostatná působnost obce

 V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Nelze se proto bránit formou odvolání.

 Proti rozhodnutím vydaným v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou: 

 • vyššího orgánu obce,
 • u Krajského úřadu Olomouckého kraje (pozastavení pro nezákonnost )
 • u soudu (oblast správního soudnictví)

Přenesená působnost obce

Obecným procesním předpisem, upravujícím postup při rozhodování, je správní řád (č. 500/2004 Sb.).

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání.

Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné,
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje),
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu Rapotín),
 • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí).

 Odvolání lze podat

 • písemně (postačí předat na podatelně v přízemí radnice),
 • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do pěti dnů doplněno písemně,
 • e-mailem na adresu e-podatelny, pokud je použit zaručený elektronický podpis.

 Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání dle ust. § 37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

 • v jakém rozsahu je odvolání napadáno,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy,
 • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán).

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pak pokračuje ve správním řízení.

 Zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání.

 Proti blokové pokutě se odvolat nelze.

 Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání (vždy u Obecního úřadu Rapotín). Odvolání se podává písemně výše uvedenými způsoby.

 

 

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad.