Obsah

Rychlé odkazy

Registr oznámení veřejných funkcionářů


Základní informace

Správce registru:

Obecní úřad Rapotín – starosta

Šumperská 775

788 14 Rapotín


Kontaktní osoba:

Martina Šeflová

tel.: 588 884 413

email: kancelar.starosty@rapotin.cz


Udělování a správa uživatelských hesel :

Kancelář starosty

email: kancelar.starosty@rapotin.cz


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

 

Obecní úřad Rapotín - starosta je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

 

- členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

- starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

- pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do městského úřadu.

 

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

 

Žádost o nahlížení do registru oznámení - (PDF, 44,2 kB) zde ke stažení
Žádost o nahlížení do registru oznámení - (DOC, 47,5 kB) zde ke stažení