Obec Rapotín
Obec Rapotín

Rekonstrukce a rozšíření hříště u ZŠ v Rapotíně

Rekonstrukce a rozšíření hříště u ZŠ v Rapotíně

SRPEN 2008 - U ZŠ Rapotín bude nové sportovní hřiště

Fotogalerie celé investiční akce je k nahlédnutí na : www.rapotin.rajce.net.

 

stav hřištěKoncem roku 2006 Obec Rapotín podala žádost o dotaci z Finančního mechanismu EHP/Norsko ( EHP – Evropský hospodářský prostor ) na akci „Rekonstrukce a rozšíření hřiště pro ZŠ v Rapotíně“.
Rekonstrukcí školního hřiště a jeho rozšířením vzniknou v oploceném areálu kvalitní zařízení pro lehkou atletiku a míčové hry, které budou využívat nejen děti ze ZŠ, ale  i v odpoledních hodinách ostatní obyvatelé obce Rapotín. Celkový rozpočet této investiční akce činí  325 237 EUR, což představuje cca 9 mil.Kč. Obec Rapotín zajistí spolufinancování ve výši 15% oprávněných nákladů tj celkem ve výši 49 101 EUR, což představuje cca 1,4 mil Kč. Z Finančního mechanismu EHP/Norsko je možné získat grant ve výši  85 % oprávněných nákladů, tj celkem ve výši 278 240 EUR což činní cca 7,6 mil.Kč.

 

stav hřištěV říjnu 2007 byl tento projekt doporučen Ministerstvem financí ČR k předložení Kanceláři finančních mechanismů pro posouzení a ke konečnému rozhodnutí Výboru Finančního Mechanismu EHP/Norska k udělení grantu.
V současné době nám Ministerstvo financí ČR sdělilo zprávu o udělení grantu a v průběhu jednoho měsíce by mělo dojít k podepsání smlouvy. Předpokládané zahájení projektu je  v průběhu září 2008 a ukončení v srpnu 2009.
Výběrové řízení na dodavatele bylo již vypsáno a realizováno v měsících 4/2008 – 5/2008.
Dodavatelem se stala firma TENNIS Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Louky. S tímto dodavatelem byla již také sepsána dne 12.6.2008 Smlouva o dílo na celkovou částku ve výši 8.996.956,- Kč vč.DPH.
 

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

logo norway grants

 

SRPEN 2009


Dokončení rekonstrukce a  rozšíření  školního hřiště Základní školy v Rapotíně Obec Rapotín úspěšně dokončila investiční akci s názvem „Rekonstrukce a rozšíření hřiště pro Základní školu v Rapotíně“. Generálním  dodavatelem stavby byla firma TENNIS Zlín a.s. a projektantem Ing. Ivana Remešová, atelier R.
Jedním  z   poddodavatelů generálního dodavatele prováděných prací byla také obecní firma RAPOS Rapotín s.r.o
V celém areálu vznikly ucelené zpevněné plochy a souvislé plochy trávníku.
Celý areál je oplocen pletivem s potahem PVC o výšce tří metrů. Víceúčelové hřiště, kde je možné si zahrát tenis, volejbal, basketbal, nohejbal a malou kopanou, je oploceno pletivem ze speciální sítě výše čtyři metry.
Vybavení pro atletické sportování  obsahuje prostor pro skok vysoký, daleký a regulérní dráhy pro běh. V prostoru jsou ponechány tři původní vzrostlé lípy a spolu s další výsadbou zeleně, včetně odpočinkových laviček, zpříjemní pobyt ve sportovním areálu.

Rekonstrukcí a rozšířením hřiště vznikla v oploceném areálu kvalitní zařízení pro lehkou atletiku a míčové hry. Rozměry zařízení jsou určeny sportovními potřebami a prostorovými možnostmi.
Běžecká dráha se stříkaným červeným tartanem ALSATAN SC je uzavřená s atypickou délkou 150 m s přímým úsekem 60 m.
V prostoru vymezeném oválem dráhy je víceúčelové hřiště se sportovním povrchem tartan EPDM červené barvy, s možností využití pro míčové hry jako je malá kopaná, házená, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal. Plocha víceúčelového hřiště je 2 120 m2.
Na přímý úsek běžecké dráhy navazuje rozběhová dráha pro skok daleký. Dále je vyčleněn prostor pro skok do výšky. Potřeby uskladnění nářadí jsou řešeny celodřevěnou stavbou.

Součástí rekonstrukce byla i přeložka vedení VN, kterou pro ČEZ provedla firma Energorozvody z Rapotína.
Navrženým a realizovaným řešením vznikly ucelené zpevněné plochy a souvislé plochy trávníku o ploše 3 461 m2. V areálu byla provedena výsadba 39 keřů. Celý areál o ploše 6 072 m2 je oplocen.

V blízkosti tohoto sportovního zařízení je místní komunikace, která je opravena tak, aby okolí sportoviště bylo na úrovni a bylo schopno přijmout i více motorizovaných návštěvníků.
Hřiště samotné bude sloužit zejména školní mládeži, ale je možné sportovní areál využít i ke sportovním a rekreačním aktivitám široké veřejnosti.

Stavba hřiště byla kolaudována 27.8.2009 a v měsíci září 2009 již může celý sportovní areál plně využívat  školní mládež. Slavností předání areálu do užívání se uskutečnilo  8.9.2009.
Celkové náklady  stavby činily 10.018.885,- Kč, které jsou financovány následovně:

  • Dotace MF ČR 278 240 EUR  (cca 7 230 000,- Kč)poskytnutých z Národního fondu z příspěvku  Finančních mechanismů (FM) Norska, tj. cca 72 % z celkových nákladů stavby. Přepočet na české koruny bude závislý vždy na aktuálním kurzu koruny vůči EUR v době podání  žádosti o poskytnutí dotace na uhrazené faktury
  • Vlastní zdroje obce  cca 2 790 000,- Kč, tj. 28 % z celkových nákladů stavby


Provozovatelem tohoto hřiště je obec Rapotín. Hřiště má svého správce.
Nové sportovní hřiště u ZŠ Rapotíně bude sloužit  především pro výuku a další školní aktivity svazkové školy „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“, zejména pro její součásti ZŠ a MŠ v Rapotíně.
Dále bude pronajímáno v odpoledních hodinách všedních dnů a o sobotách  a nedělích i veřejnosti. V tomto čase bude volně přístupné i dětem a mládeži.

Únor 2010

Nové sportovní hřiště u ZŠ v Rapotíně již od září 2009 slouží pro výuku a školní aktivity svazkové školy „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“, zejména pro její součásti ZŠ a MŠ v Rapotíně.
Dále je pronajímáno v odpoledních hodinách všedních dnů a o sobotách  a nedělích i veřejnosti. V tomto čase je hřiště volně přístupné i dětem a mládeži.
Projekt ,,Rekonstrukce a rozšíření hřiště pro ZŠ v Rapotíně" dále pokračuje.
V dubnu a květnu 2010 bude ještě v rámci hřiště u ZŠ v Rapotíně vybudováno venkovní osvětlení, které bude realizovat také firma TENNIS Zlín a.s.. Venkovní osvětlení již bude hrazeno z rozpočtu obce Rapotín.
V měsíci srpnu loňského roku byla dokončena převážná část investiční akce „Rekonstrukce školního hřiště a jeho rozšíření“. Následně bylo toto sportovní hřiště v měsíci září slavnostně otevřeno.

Rekonstrukcí a rozšířením hřiště vznikla v oploceném areálu kvalitní zařízení pro lehkou atletiku a míčové hry. Rozměry zařízení jsou určeny sportovními potřebami a prostorovými možnostmi.
Běžecká dráha se stříkaným červeným tartanem ALSATAN SC je uzavřená s atypickou délkou 150 m s přímým úsekem 60 m.
V prostoru vymezeném oválem dráhy je víceúčelové hřiště se sportovním povrchem tartan EPDM červené barvy, s možností využití pro míčové hry jako je malá kopaná, házená, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal. Plocha víceúčelového hřiště je 2 120 m2.
Na přímý úsek běžecké dráhy navazuje rozběhová dráha pro skok daleký. Dále je vyčleněn prostor pro skok do výšky. Potřeby uskladnění nářadí jsou řešeny celodřevěnou stavbou.

Navrženým a realizovaným řešením vznikly ucelené zpevněné plochy a souvislé plochy trávníku o ploše 3 461 m2. V areálu byla provedena výsadba 39 keřů. Celý areál o ploše 6 072 m2 je oplocen.
Před slavnostním otevřením hřiště byla provedena i rekonstrukce místní komunikace, vedoucí z ulice Školní kolem oploceného areálu.

Provozovatelem sportovního hřiště je obec Rapotín. V podzimních měsících roku 2009 zrekonstruované sportovní hřiště využívaly na základě uzavřené smlouvy o užívání zatím pouze subjekty svazkové školy pro výuku a činnost kroužků. Od 1.5.2010 bude moci sportovní hřiště využívat i ostatní veřejnost, a to zejména sportovní oddíly, zájmové organizace a spolky.

Provozní doba sportovního hřiště:

Den Čas Uživatel
Pondělí - pátek 08:00 - 15:00 svazková škola
Pondělí - pátek 15:00 - 19:00 ostatní veřejnost
Sobota 10:00 - 19:00 ostatní veřejnost
Neděle   jen pro případné organizované sportovní akce půldenního nebo celodenního rozsahu


Přechodně od 1.5.2010 do 30.6.2010 bude objednávky na využití hřiště přijímat pracovník svazkové školy pan Milan Kutlák – pracoviště na ZŠ Rapotín, telefon 728 203 155 nebo 583 550 130.
Přechodně bude do 30.6.2010 vybírán poplatek za krátkodobý pronájem ve výši 10,- Kč na osobu za dobu užívání do dvou hodin, za tři hodiny 15,- Kč atd.
Od 1.7.2010 budou pro ostatní veřejnost stanoveny nové ceny za krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem hřiště.

Sportovní hřiště je určeno pro provozování těchto sportů: - volejbal, nohejbal, tenis, malá kopaná, badminton, házená, streetball, basketbal, sportovní atletické hry (běhy, skok do dálky, skok do výšky) a všeobecné sportovní hry. Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům z řad ostatní veřejnosti budou zapůjčeny sloupky a sítě pro příslušný zvolený druh sportu. Sportovní potřeby (např. tenisové rakety, míče) si musí každý návštěvník nebo kolektiv přinést sám.

Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit jeho provozním řádem. Z provozního řádu mimo jiné vyplývá, že vstup do areálu hřiště, zejména na atletickou dráhu, na rozběžiště skoku do dálky a na vnitřní víceúčelové hřiště na míčové hry, tj. na plochy s umělým povrchem, je dovolen pouze v čisté sportovní obuvi (!!! Bez špuntů a hrotů !!!)

Pro informaci je ještě nutno uvést, že celkové náklady dokončených prací stavby činily cca 10 mil.Kč, které jsou financovány následovně:

  • Dotace MF ČR 278 240 EUR (cca 7 230 000,- Kč) poskytnutých z Národního fondu z příspěvku Finančních mechanismů (FM) Norska, tj. cca 72 % z celkových nákladů stavby (Přepočet na české koruny bude závislý vždy na aktuálním kurzu koruny vůči EUR v době podání žádosti o poskytnutí dotace na uhrazené faktury).
  • ​Vlastní zdroje obce cca 2 790 000,- Kč, tj. 28 % z celkových nákladů stavby


​V průběhu II.čtvrtletí 2010 bude ještě hřiště opatřeno venkovním osvětlením za cca 400 tis.Kč, což umožní jeho využití i v nočních hodinách do 22,00 hodin. Na dobudování venkovního osvětlení poskytne výše uvedený poskytovatel dotace částku 942 EUR (cca 24 000,- Kč).

Sportovního hřiště u ZŠ doplněno o venkovní osvětlení
Dne 30.6.2010 byla dokončeno v rámci investiční akce „Rekonstrukce školního hřiště a jeho rozšíření“ provedení venkovního osvětlení. Jednalo o poslední provedené práce na této investiční akci spolufinancované z příspěvku Finančních mechanizmů Norska, tj. z tzv. Norských fondů.
Venkovní osvětlení hřiště je zajištěno čtyřmi reflektory s výbojkami 2000W umístěnými na dvou 16-ti metrových stožárech. Venkovní osvětlení zajistí především osvětlení víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které je umístěno uvnitř tartanového oválu.
Venkovní osvětlení umožní využití zrekonstruovaného a rozšířeného hřiště i v nočních hodinách, a to zejména v jarních a podzimních měsících. Dobudování venkovního osvětlení provedla firma ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., se sídlem Zábřežská 462/2, 7871 01 Šumperk, za celkovou částku 361 336,20 Kč.
Jak jsme informovali již v dubnovém vydání Rapotínských novin, již od 1.5.2010 může toto krásné a moderní hřiště u ZŠ Rapotín využívat kromě svazkové školy i ostatní veřejnost (sportovní oddíly, zájmové organizace, spolky apod.). Až do 31.8.2010 přijímá objednávky na využití hřiště pracovník svazkové školy, pan Milan Kutlák – pracoviště na ZŠ Rapotín, telefon 728 203 155 nebo 583 550 130.

Po dobudování venkovního osvětlení činí celkové náklady tohoto projektu cca 10,5 mil.Kč s následujícím financováním:

  • Dotace MF ČR 278 240 EUR (cca 7 230 000,- Kč) poskytnutých z Národního fondu z příspěvku  Finančních mechanismů (FM) Norska, tj. cca 69 % z celkových nákladů projektu Přepočet na české koruny byl, je a bude závislý vždy na aktuálním kurzu koruny vůči EUR v době podání žádosti o poskytnutí dotace na uhrazené faktury 
  • Vlastní zdroje obce cca 3 390 000,- Kč, tj. 31 % z celkových nákladů projektu

 


 

 

Datum vložení: 13. 8. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2012 0:00
Autor:

Obec

Napište nám

napište nám

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 128
TÝDEN: 953
CELKEM: 1194817

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11 12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Hlášení závad

Hlášení závad