Obsah

Rychlé odkazy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání dne 11.12.2018 pod bodem č. 1 .20., usnesení č. 06/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)   Obec Rapotín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,poplatek“).

(2)         Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Rapotín (dále jen ,,správce poplatků“).¹

 

Čl. 2

Poplatník

(1)         Poplatek za provoz systému shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů platí²:

                a) fyzická osoba,

                      1. která má v obci trvalý pobyt,

                      2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České                                          republiky  povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90                            dnů,

                      3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky                                pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

                      4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl                                nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu                                      cizinců,

                b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,                         byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a                     to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě                               určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více                      osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2)            Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické  osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.³     

   

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)            Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

(2)           Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku: jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, datum narození.

(3)           Poplatník dle čl. 2 odst 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinnému domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází označená orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)           Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)           Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.⁴

(6)           Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.⁵ 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)           Sazba poplatku činí 200 Kč a je tvořena:

                a) z částky 156,- Kč za kalendářní rok a

                b) z částky 44,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě                                  skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr s voz netříděného                                    komunálního     odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)            Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a rok je obsažena v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)            V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytum vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.⁶

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)            Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)             Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, kerá je:

                 a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na zíkladě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

                 b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

                 c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvu o poskytnutí sociální služby, nebo

                 d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)            Od poplatku se osvobozují:

                 a) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby,

                 b) fyzické osoby pobývající nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České                             republiky,

                 c) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,                         byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,                         a všichni spoluvlastníci mají pobyt na území obce Rapotín,

                 d) fyzické osoby, kterým byl ve správním řízení zrušen pobyt a jsou evidenčně                           hlášeni na adrese ohlašovny (Šumperská 775, Rapotín)

                 e) fyzické osoby, které mají pobyt v obci Rapotín a dlouhodobě (min. 6 měsíců v                       kalendářním roce) se zde nezdržují z důvodu pobytu v jiné obci.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)            Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří                      mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným                          seznamem.⁷

(2)            Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může                      obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.⁸

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)            Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.⁹

(2)            V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.¹⁰

(3)           Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.¹¹

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ze dne 14.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti teté vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2019.

____________________________________

¹ § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích“)

² § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

³ § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

⁴ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

⁵ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

⁶ § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

⁷ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

⁸ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

⁹ § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

¹⁰ § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

¹¹ § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky obce Rapotín č. 2/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Skutečné náklady obce Rapotín předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 147 382 Kč.

Fyzické osoby s pobytem v obci:                                       3 266

Stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:                                                48

______________________________________________________________________

Celkem poplatníků:                                                          3 314

 

Výpočet poplatku dle čl. 4 odst. 1 (sazba poplatku) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018:

147 382 Kč (skutečné náklady) : 3 314 Kč (počet poplatníků) = 44 Kč na poplatníka