Obec Rapotín
Obec Rapotín

Sbor dobrovolných hasičů Rapotín

Sbor hasičůNa základě pátrání v Okresním archívu Šumperk byl založen dobrovolný hasičský sbor v obci Reitendorf dnes Rapotín v roce 1885.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina obyvatelstva byla převážně německé národnosti byl i tento první dobrovolný hasičský sbor v Rapotíně německý. Bohužel se z této doby krom několika neurčitých fotografií a krátkých zpráv nedochovaly o činnosti místních hasičů žádné dokumenty.

Konec II. světové války se všemi důsledky, které následovaly znamenal „ vylidnění“ většiny obcí v oblasti tehdejších Sudet. Díky poloze v blízkosti okresního města a místní sklárně nabízející možnost pracovních příležitostí byl Rapotín dosídlen českým obyvatelstvem poměrně rychle. Takže již 29.června 1946 mohl být v místním hostinci na  ustavující valné hromadě založen český sbor dobrovolných hasičů.
Valné hromady se zúčastnilo 31 občanů z řad nových dosídlenců. Starostou nového sboru byl zvolen Vilibald Koláček, velitelem Karel Potměšil, jednatelem František Zbořil a hospodářem František Bohata.
Hasičská zbrojnice díky pohnuté době zela prázdnotou a tak prvním úkolem dobrovolných hasičů bylo zabezpečit materiálovou základnu. Již v říjnu 1946 byla zakoupena motorová stříkačka a další věcné vybavení včetně deseti kusů cvičných uniforem. To vše v hodnotě 35 000 korun z rozpočtu Národního výboru. Dohledat automobilovou stříkačku, která byla původně ve výzbroji rapotínských hasičů se nepodařilo a tak počátkem roku 1947 byl zakoupen nepojízdný požární automobil zn. Ford. Opravu provedla firma A. Odstrčil ze Šumperka.
V této době vyjížděli hasiči z Rapotína  nejen k požárům na území obce, ale zasahovali také při požárech v Rejcharticích, Hanušovicích, Kopřivné, Hraběšicích  a Červenohorském sedle. Sbor se úspěšně rozrůstal a proto bylo v roce 1949 přiděleno hasičům přízemí domu naproti původní hasičské zbrojnici. Zde si  svépomocí vybudovali druhou garáž a šatnu s klubovnou. Na staré zbrojnici současně provedli opravu podlahy  a  dřevěné věže na sušení hadic.
V následujících letech se pohybovala členská základna SDH Rapotín mezi dvaceti až padesáti členy a stejně jako okolní sbory zažíval  období rozvoje a útlumu. Členové se pravidelně účastnili soutěží v požárním sportu, pořádali kulturní akce, nebo organizovali brigády v rámci rozvoje obce. V roce 1958 byla přidělena SDH motorová stříkačka PPS 8.
Ve stejném roce již dosluhuje požární automobil Ford a je nutné řešit vybavení sboru vyhovujícím dopravním prostředkem. Teprve v roce 1960 je pořízen starší nákladní automobil Praga RN – valník s plachtou.

Zakoupení vozidla vneslo nový impulz do činnosti SDH a také přineslo rozšíření členské základny a zvýšení akceschopnosti jednotky. V šedesátých letech minulého století prokazovali místní hasiči svou zručnost při požárech nejen na území obce Rapotín. V roce 1963 zasahovali při požáru lékárny ve Velkých Losinách, ve stejném roce při požáru hostince v Rejcharticích a obytného domu v Petrově n. Desnou . V samotném Rapotíně to byl požár dřevotvaru (cívkárny) nedaleko kostela a stodoly VÚCHS Rapotín. V roce 1965 hasila jednotka SDH požár  kravína VÚCHS a v druhé polovině roku také stodolu stejného podniku. Mimo samotných zásahů vykazoval sbor preventivní činnost v podobě pravidelných protipožárních prohlídek obytných domů a místních provozoven. Každoročně byly také pořádány soutěže v požárním sportu. Z kulturních akcí to byly plesy a májové veselice (kácení májky). Výtěžky z těchto akcí a ze sběru starého železa byly používány na rozvoj technické vybavenosti sboru a také na pořádání poznávacích zájezdů pro členy SDH a jejich rodinné příslušníky.

V roce  1974 byl posílen strojový park o motorovou stříkačku PPS 12. Bohužel ve stejném roce definitivně dosloužil automobil Praga RN a v následném roce byl vyřazen z provozu. Další dva roky byl sbor bez dopravního prostředku což negativně ovlivnilo jeho celkovou činnost. Teprve v roce 1977 byl zakoupen od Státního statku Šumperk vyřazený  nákl. automobil zn. ROBUR – valník s plachtou a svépomocí uveden do provozuschopného stavu. Nákup vozidla opět zvýšil aktivitu sboru.
13.7.1985 oslavil sbor v dobré kondici 100 let své  existence a vstoupil do dalšího století své činnosti s členskou základnou 48 členů, s jedním soutěžním družstvem mužů a jedním družstvem mladých hasičů.

Na jaře 1988 bylo nahrazeno často poruchové vozidlo Robur jiným automobilem stejné značky a provedení. Devadesátá léta minulého století byla pro SDH Rapotín značně aktivní ať se již jedná o samotnou hasičskou činnost, nebo aktivity v oblasti kultury . Ve spolupráci s místním spolkem „RAPIPA“ byla zavedena tradice pořádání mikulášských nadílek pro děti s hranými, svérázně upravenými klasickými pohádkami (herci byli členové SDH a Rapipy) s odpoledním setkáním s Mikulášem a čerty a večerní zábavou pro dospělé. Také tradiční „pochovávání basy“mělo vždy vysokou návštěvnost.

V létě 1993 se jednotka účastnila rozsáhlého lesního požáru v katastru obce Loučné nad Desnou,  při  kterém zasahovala většina jednotek z okolí a vojáci z pluku CO.
V roce 1995 odprodala obec dům, který částečně využíval sbor jako hasičskou zbrojnici a nastal problém „kam s ním“. Naštěstí se představitelé obce k tomuto problému postavily vstřícně a  následující rok se začalo v rámci oprav panelového sídliště u skláren také s přestavbou bývalé kotelny na hasičskou zbrojnici.
Téhož roku bylo z důvodů vysokých provozních nákladů vyřazeno z provozu vozidlo ROBUR s benzínovým motorem a nahradila jej AVIA  A 31 - valník s plachtou. Na jaře 1997 zakoupila obec Rapotín pro jednotku SDH automobilovou cisternu Liaz CAS-25 RTHP. Nikdo v té době netušil, že tento nákup přišel opravdu včas.

V červenci 1997 postihla obec Rapotín stejně jako valnou část Moravy  povodeň, při  které členové SDH  prokázali svou akceschopnost a ochotu pomáhat potřebným. Tato událost ukázala nutnost znatelně zlepšit technické vybavení jednotek SDH, protože v případě podobné mimořádné události rozsáhlého charakteru jsou jednotky dobrovolných hasičů  jedním z mála subjektů, na které se mohou obecní úřady spolehnout. V lednu 1999 byla slavnostně předána do užívání dobrovolným hasičům nová zbrojnice .

V srpnu 2002 byla opět prověřena schopnost jednotky zasahovat při mimořádných událostech i mimo katastr obce, kdy byli její členové vyzváni, aby zasahovali v Praze při záchranných pracech a odstraňování následků povodně, která postihla tentokrát území Čech. Za tuto činnost obdržela jednotka děkovný list od tehdejšího ministra vnitra ČR.
Co se týče větších zásahů tak v roce 2003 zasahovali spolu s pěti okolními jednotkami rapotínští hasiči při likvidaci požáru seníku a v blízkosti uložených dřevěných palet ve Velkých Losinách.
 

Hasičská soutěž           SDH             Dětský tábor
 

V první třetině roku 2005 vyjížděla jednotka SDH Rapotín hned ke dvěma větším požárům na svém území.
V únoru lehla popelem dřevěná budova bývalých šaten na fotbalovém hřišti TJ Jiskra a za necelý měsíc rukou mladého žháře došlo ke zničení části Kulturního domu v Rapotíně.
Tímto požárem byla přerušena dlouholetá tradice SDH v pořádání kulturních akcí jako byly mikulášské nadílky či pochovávání basy.
120. výročí svého trvání oslavili dobrovolní hasiči  v říjnu 2005 dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici spojeným s výstavou  historické i současné hasičské techniky.

Následující roky byly z důvodu nedostatku vhodných prostor chudší na kulturní činnost. O to více se členové SDH zaměřili na dovybavení potřebnou technikou a pomůckami v zájmu zvýšení své akceschopnosti v rámci své hlavní činnosti, což je chránit životy a majetek spoluobčanů při mimořádných událostech.
V lednu 2006 jako již mnohokrát před tím zasahovala jednotka při samovznícení uloženého odpadu na místní skládce a v únoru při požáru pily v Rapotíně, který tuto provozovnu zcela zničil. V srpnu vyjížděli k požáru dřevěné stodoly p. Krňávka. V dubnu 2007 to byl velký požár suchého porostu v těsném sousedství  podniku Raposklo, který vznikl neuváženým vypalováním suché trávy. V červenci jednotka vyjížděla k požáru prodejny motocyklů a čtyřkolek pod Holubím vrchem. V září 2007 se vlivem několikadenních dešťů  zvýšila hladina vodních toků natolik, že byly vyhlášeny postupně všechny 3 stupně povodňového nebezpečí. Členové jednotky SDH Rapotín během této doby monitorovali stav hladiny místních toků, především řeky Desné po celém úseku kdy protéká katastrem obce Rapotín. Po pominutí povodňového nebezpečí prováděli odčerpávání vody z některých objektů. Všichni kdo máme v paměti události spojené s povodněmi 1997 víme,  že jak materiální, tak organizační připravenost  je v tomto případě více než nutná.

Mimo tuto činnost se věnují členové SDH také práci s mládeží. Je potěšující, že obě družstva mladých hasičů z Rapotína dosahují v posledních letech na soutěžích Plamen nebo Liga ml. hasičů ve své kategorii velice dobrých výsledků. Za podpory Obce jsou pořádány ve spolupráci se sousedním SDH Vikýřovice pro tyto mladé hasiče letní výcvikové tábory, kde si mohou s vikýřovickými vyměnit zkušenosti, ale také změřit síly v disciplínách pož. sportu. V roce 2013 rozšíří také jejich řady na tomto letním soustředění také jejich polští kolegové. Co se týče požárního sportu v kategorii dospělých tak SDH Rapotín disponuje jedním družstvem mužů a od letošního roku nově družstvem žen jehož členky jsou převážně odchovankyně SDH Rapotín.

Dá se říci,že se bez asistence rapotínských hasičů se již neobejde skoro žádná větší sportovní či kulturní akce. Díky znovuotevření rekonstruovaného Kulturního domu – dnes KKC jsme mohli po dlouhých sedmi letech navázat na pořádání tradičního Pochovávání basy, tato akce měla i v letošním roce pozitivní ohlasy od návštěvníků. Nemalé množství času a úsilí zabere členům SDH Rapotín údržba a oprava techniky a materiálu, bez  které by jednotka nemohla vykonávat svou činnost. Jedná se především o mobilní techniku.

Sbor je vybaven automobilovou cisternou Tatra 148 CAS 32, která slouží jako hlavní zásahové vozidlo. Jako dopravní vozidlo (DA) osmimístný CITROEN Jumper. Z dalšího technického vybavení disponuje jednotka SDH Rapotín motorovou stříkačkou  PS-8 a dvěma PS 12. Dále plovoucím čerpadlem Plovčer a  motorovou pilou Husqarna.  K zásahům na vodě  disponuje jednotka nafukovacím člunem Colorado. Pro komunikaci při mimořádných situací s HZS Olomouckého kraje je jednotka vybavena dvěma stabilními (automobily) a dvěma přenosnými vysílačkami.

V současné době má základna SDH Rapotín 43 členů, v zásahové jednotce obce je celkem 11 členů, na soutěže v požárním sportu vyjíždí 2 družstva mladých hasičů, 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen.

Jak je patrno činnost dobrovolných hasičů již zdaleka není jen o hašení požárů, ale je velice různorodá, což vyžaduje stálé rozšiřování  teoretických a praktických dovedností. Za tuto obětavou činnost obdržel v r. 2010 u příležitosti jeho 125. výročí sbor z rukou představitelů Obce Rapotín slavnostní vyšívaný prapor. 

Obec

Napište nám

napište nám

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 190
TÝDEN: 1523
CELKEM: 1323195