Obsah

Územní plán Rapotína


 

Dne 9.11.2011 byl na zasedání Zastupitelstva obce Rapotín pod bodem č. 1.3. usnesení č. 7/2011 schválen nový Územní plán Rapotína, který dne 26.11.2011 nabyl účinnosti.

V písemné podobě je k dispozici na Obecním úřadě Rapotín na úseku rozvoje a investic a na Městském úřadě v Šumperku na odboru výstavby a odboru územního plánování.

V elektronické verzi je k nahlédnutí na níže uvedené adrese.

http://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html