Obsah

Rychlé odkazy

Územní plán Rapotína


 

Dne 25.3.2019 byl na zasedání Zastupitelstva obce Rapotín pod bodem č. 1.1. usnesení č. 2/2019 schválen nový Územní plán Rapotína.

V písemné podobě je k dispozici na Obecním úřadě Rapotín na úseku rozvoje a investic a na Městském úřadě v Šumperku na odboru výstavby a odboru územního plánování.

V elektronické verzi je k nahlédnutí na níže uvedené adrese.

http://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html

Úplné znění
Textová část ke stažení zde
Základní členění ke stažení zde
Hlavní výkres ke stažení zde
Doprava ke stažení zde
Vodní hospodářství ke stažení zde
Energetika ke stažení zde
Veřejně prospěšné stavby ke stažení zde
Koordinační výkres ke stažení zde

 

Změny
Změna č. 2 Územního plánu ke stažení zde
Vyznačení změn ke stažení zde
Odůvodnění změn ke stažení zde
Základní členění ke stažení zde
Hlavní výkres ke stažení zde
Doprava ke stažení zde
Vodní hospodářství ke stažení zde
Energetika ke stažení zde
Veřejně prospěšné stavby ke stažení zde
Koordinační výkres ke stažení zde
Zábory půdního fondu ke stažení zde